PARKING KEESEMINNEN

PARKING KEESEMINNEN

Chantiers

LU

Duerch de Chantier vum Bau vun eisem neie Centre culturel, wëlle mir Iech drop opmierksam maachen datt de Parking virun de Keeseminnen ab elo NET méi accessibel wäert sinn, mat Ausnam fir PMR.

Mir bieden Iech also ab elo op ee vun den anere Parkinge vun der Gemeng zeréckgräifen.

Fir d‘Ovatioun vum neie Gemengerot den Owend, wäert de Parking vum HIS och disponibel sinn.

Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

***

FR

Suite au chantier en relation avec la construction de notre nouveau centre culturel, nous tenons à vous informer que le parking Keeseminnen n’est plus accessible, sauf PMR.

Nous vous demandons dès lors de recourir à l’un des autres parkings de la commune.

Pour l’ovation du nouveau conseil communal, le parking de l’Hôpital Intercommunal Steinfort sera également à votre disposition.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

Due to the construction of our new cultural centre, we would like to inform you that the Keeseminnen car park is no longer accessible, except for people with reduced mobility.

We therefore ask you to use one of the other car parks in the municipality.

The Steinfort Intercommunal Hospital car park will also be available for the ovation of the new local council.

Thank you for your understanding.

Publié le 20 novembre 2023