Centre Mirador

Centre d’accueil Nature et Forêt « Mirador »

Mirador Steinfort

Naturschutzzentrum « Mirador  »

1, rue Collart à Steinfort
B.P. 38 L-8401 Steinfort

Le 11 juillet 2008, a été inauguré ce nouveau centre qui héberge le bureau du préposé-forestier du cantonnement de Koerich, une salle d’exposition ainsi que le bureau d’accueil du label FSC (ForestStewerdship Council). Le bâtiment est le dernier immeuble restauré faisant partie du site de l’ancienne usine à Steinfort.

Am Joer 2008 konnt de neie Naturschutzzentrum MIRADOR zu Stengefort offiziell ageweit ginn. D’Gebei ass dat läscht Bauwierk wat am Kader vun der Restauratioun vun der Stengeforter Schmelz mat Hëllef vu Sites et Monuments an d’Reih gesat gouf. D’Gemeng huet de Bau un d’Forstverwaltung verlount. Do ass elo de Fieschterbüro ënnerbruecht an den Atelier vun de Bëschaarbechter soll am ënneschten Deel installéiert ginn. Op dem ieweschte Stack befanne sech de Büro vun FSC Lëtzebuerg (Forest Stewardship Council) an den Emfangszentrum vun der Forstverwaltung. Hei ass en Zentrum fir Naturerliewnis fir Kanner, Bierger an Touristen entstaanen, die d’Naturschutzgebidd „Stengeforter Steekaul" wëllen entdecken.

Centre Mirador

Le centre d’accueil nature et forêts Mirador

Ben Louis
Préposé de la nature et des forêts
Triage de Steinfort
Centre nature et forêt Mirador

Administration de la nature
et des forêts
Centre nature et forêt Mirador
1, rue Collart
L-8414 STEINFORT

Tél.: (+352) 247-56540
Fax: (+352) 247-56542
Gsm. : (+352) 621 202 140
E-Mail :

www.emwelt.lu