Summer um Weier

FB Banner Summer um Weier

  

Summer um Weier

LU

Nom groussen Erfolleg vun 2021, huet d’Stengeforter Gemeng am Summer 2022 op déi 2. Editioun vum Summer um Weier invitéiert. D’Zil vun dëser Manifestatioun ass et d’Zesummeliewen an der Gemeng ze stäerken.

Um Programm stounge Freides Afterwork mat DJs, Samschdes live Concerten a Sonndes ass de Weekend zesumme mat der Famill bei Kanneranimatioun a live Concerten ofgeschloss ginn. Eis Beach-Bar war och rëm mat um Rendezvous fir déi Grouss, sou wei Sprangschlass a Sandkëscht fir déi méi Kleng.

Mir freeën eis op eng 3. Editioun 2023!

___

FR

Après le grand succès de 2021, la commune de Steinfort a convié en 2022 à la 2e édition de « Summer um Weier » dont le but est d’encourager le vivre ensemble au sein de notre commune.

Au programme, des afterworks avec DJ les vendredis, les concerts live les samedis et pour terminer les week-ends en famille les dimanches avec des animations pour enfants et des concerts live. Notre Beach-Bar était également de retour pour les plus grands, tandis que château gonflable et bac à sable attendaient nos plus petits.

C’est avec impatience que nous attendons une 3e édition en 2023 !

___

EN

After the great success of 2021, the Municipality of Steinfort has invited again during the summer 2022 to the 2nd edition of "Summer um Weier", whose aim is to encourage the living together in our community.

The programme included DJ afterworks on Fridays, live concerts on Saturdays and family weekends on Sundays with children's entertainment and live concerts. Our Beach-Bar was also back for the adults, while bouncy castle and sandbox awaited our little ones.

We are looking forward to a 3rd edition in 2023!