Stengeforter Chrëschtmaart

Chrëschtmaart011

  

Marché de Noël à Steinfort au parc derrière la maison communale

De Stengeforter Chrëschtmaart besteet ënnert der aktueller Form mat den Holzchalete schonns zanter méi wéi 20 Joer a fënnt all Joers ëmmer den 2. an 3. Weekend vum Dezember statt.

En ass wäit iwwert d'Grenze vun der Gemeng Stengefort eraus bekannt an zitt mat de Joren ëmmer méi Visiteuren un. Haut zielt de Chrëschtmaart méi wéi 30 Chalete wou Kulinaresches an Handwierkleches ugebuede gëtt.

Fir Iessen an Drénken suergen eis lokal Veräiner an hire Chaleten.

Den Erléis gëtt dëst Joer fir d’Associatioune Wonschkutsch a Plooschter Projet gespent!

*****

Le marché de Noël existe dans sa forme actuelle, avec ses cabanes en bois, déjà depuis plus de 20 ans. Il a lieu annuellement le 2ème et 3ème weekend du mois de décembre.

Bien connu au-délà des frontières de la commune de Steinfort le marché de Noël attire chaque année de plus en plus de visiteurs.

Aujourd'hui le marché de Noël Steinfort compte plus de 30 petits chalets offrant un vaste choix de spécialités culinaires et artisanales.

Les associations locales vous proposent un vaste choix de repas et de boissons.

Cette année, les bénéfices seront reversés aux associations Wonschkutsch et Plooschter Projet !

*****

The Christmas market has existed in its present form, with its wooden huts, for more than 20 years and takes place every year on the 2nd and 3rd weekend of December.

The Christmas market is well known beyond the borders of Steinfort and attracts more and more visitors every year.

Today, the Steinfort Christmas market has more than 30 small chalets offering a wide range of culinary and craft specialities.

The local associations offer a wide range of food and drink.

This year, the profits will be donated to the associations Wonschkutsch and Plooschter Projet!

- Club de Pétanque A Rifat
- Futtballclub Stengefort
- Fëscherclub Stengefort
- Stengeforter Pompjeeën
- Stengeforter Guiden a Scouten
- Volleyball-Club Stengefort
- Stengeforter Musek
- Stengeforter Deckelsmouken
- Jugendhaus Stengefort
- Grupo Danças et Cantares Aldeias de Portugal
- Tennis Club Stengefort

- & Schoulkanner aus der Gemeng Stengefort (École fondamentale & Maison Relais)