SICHE MIR DECH ?!?

SICHE MIR DECH ?!?

Postes vacants

LU

Maach mat bei eiser Ekipp vun der KANNERBEGLEEDUNG beim Schoultransport!

 • CDD vun engem Joer
 • 16 Stonnen / Woch

Sichs Du no enger flexibeler Aarbecht, déi Dir et erméiglecht zur Sécherheet vun eise Schoulkanner bäizedroen an dech esou an eiser Communautéit ze engagéieren? Da kuck net méi wäit, mir hunn de perfekte Job fir dech!

Missioune bei der Iwwerwaachung vun de Schoulkanner:

 • entweder hier Sécherheet um Schoulwee mam "Pedibus" garantéieren;
 • entweder hinnen hëllefe sécher iwwer de Zeebrasträifen ze kommen;
 • entweder si beim "Kiss&Go" bei der Schoul empfänken;
 • oder si am Schoulbus ze begleeden.

Deng Roll ass fir d'Wuelbefanne vun de Kanner op hirem Wee an an aus der Schoul ze garantéieren.

Gesichte Profil:

 • E waarmt Häerz an eng Passioun fir mat Kanner ze schaffen.
 • Maîtrise vun der Lëtzebuerger Sprooch fir eng effikass Kommunikatioun.

Mëll dech an hëlleft Stengefort eng nach méi sécher a méi agreabel Plaz fir eis zukünfteg Erwuessener ze maachen!

Fir dech ze bewerben oder méi heiriwwer gewuer ze ginn: https://shorturl.at/oKL38.

***

FR

Rejoignes notre équipe en tant qu'ACCOMPAGNATEUR.TRICE D'ENFANTS pour le transport scolaire!

 • CDD d'un an
 • 6 heures/semaine

Tu es à la recherche d’un job flexible qui te permet de contribuer à la sécurité de nos écolier.ière.s et de t’impliquer dans notre communauté? Ne cherches plus, nous avons l'opportunité parfaite pour toi!

Missions à disposition dans l'encadrement des écolier.ère.s

 • soit assurer leur sécurité lors des trajets "Pedibus" ;
 • soit les aider à traverser en toute sécurité les passages piétons ;
 • soit veiller sur eux lors de leur arrivée "Kiss&Go" à l’école ;
 • soit de garantir leur bien-être dans le bus pendant les courses scolaires.

Ton rôle sera essentiel pour assurer le bien-être de nos enfants tout au long de leur chemin vers et de l’école.

Profil recherché:

 • Un cœur chaleureux et une passion pour travailler avec les enfants.
 • Maîtrise de la langue luxembourgeoise pour une communication efficace.

Rejoignes notre équipe dévouée et contribues à faire de Steinfort un endroit encore plus sûr et accueillant pour nos futurs adultes!

Pour postuler ou en savoir plus: https://shorturl.at/oKL38.

***

EN

Join our team as a CHILDREN'S ACCOMPANIER for school transport!

 • One year fixed term contract
 • 16 hours/week

Looking for a flexible job where you can contribute to the safety of our schoolchildren and get involved in our community? Then look no further, we have the perfect opportunity for you!

Following childcare roles are available

 • Either ensure their safety during "pedibus" trips;
 • either helping them cross pedestrian crossings safely;
 • either looking after them when they arrive at the "Kiss&Go" meeting point at school;
 • or ensuring their comfort on the bus during the school run.

Your role will be essential in ensuring the wellbeing of our schoolchildren throughout their journey to and from school.

Profile required:

 • A warm heart and passion for working with children.
 • Fluency in the Luxembourgish language for effective communication.

Join our dedicated team and help make Steinfort an even safer and more welcoming place for our future adults!

To apply or to find out more: https://shorturl.at/oKL38

Publié le 08 novembre 2023