PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU - Buslinnen 70U, 741, 831 & 832

PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU - Buslinnen 70U, 741, 831 & 832

Mobilité & Environnement

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt wéinst Stroossenaarbechten d’Gare zu Klengbetten an d’Kräizung Rue de Kahler / Rue du Chemin de Fer vu Méindes, den 28. August 2023 bis Samschdes, de 16. September 2023 inclus zou wäerte bleiwen.

Den RGTR huet folgend Moossname fir säi Reseau virgesinn:

Linn 70U: Déi betraffe Busser vu Kënzeg ginn zu Grass ëmgeleet iwwer de C.R.110C – Echangeur Sterpenich – Autobunn A6 – Echangeur Wandhaff – Wandhaff –Stengefort – duerno op déi normal Streck a vice-versa. Klengbetten esou ewéi d'Arrête Stengefort-Schoul a –Gemeng ginn net ugefuer.

Linn 741: Déi betraffe Busser hunn hiren Ufank/Terminus op um Arrêt Kleinbettingen-Kiirfecht. D'Arrête Kleinbettingen-Gare a –Am Duerf ginn net ugefuer.

Linn 831: Déi betraffe Busser hunn hiren Ufank/Terminus op um Arrêt Kahler-Kiirch. D'Arrête Kahler-Gare an d’Dierfer vu Klengbetten a Stengefort ginn net ugefuer.

Linn 832:

  • Déi betraffe Busser vu Stengefort aus fueren nom Arrêt Steinfort-Schoul iwwert d’Rue de Hagen op Klengbetten – mam Terminus um Arrêt Kleinbettingen-Kiirfecht. D'Arrête Kleinbettingen-Am Duerf, Kleinbettingen-Gare, Grass-Rue de Kleinbettingen a Sterpenich/Arlon-Ikea (B) ginn net ugefuer.
  • Déi betraffe Busser a Richtung Stengefort hunn hiren Ufank um Arrêt Kleinbettingen-Kiirfecht a fueren iwwert d’Rue de Kleinbettingen Richtung Stengefort an de normalen Itineraire. D’Arrête Sterpenich/Arlon-Ikea (B), Grass-Rue de Kleinbettingen, Kleinbettingen-Gare a Kleinbettingen-Am Duerf ginn net ugefuer.

Mir soen Iech Merci fir Äert Versteesdemech.

***

FR

Nous vous informons qu'en raison de travaux routiers, la gare de Kleinbettingen ainsi que le croisement rue de Kahler/rue du Chemin de Fer seront barrés à toute circulation du lundi 28 août 2023 au samedi 16 septembre 2023 inclus.

Le RGTR a prévu les mesures suivantes pour son réseau :

Ligne 70U : Les courses d'autobus concernées en provenance de Clemency seront déviées à Grass via le C.R.110C – échangeur Sterpenich – autoroute A.6 – échangeur Windhof – Windhof – Steinfort – suite itinéraire normal et vice-versa. Ne sera pas desservie la localité de Kleinbettingen ainsi que les arrêts de Steinfort-Schoul et –Gemeng.

Ligne 741 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Kleinbettingen-Kiirfecht. Ne seront pas desservis les arrêts de Kleinbettingen-Gare et –Am Duerf.

Ligne 831 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Kahler-Kiirch.  Ne sera pas desservi l’arrêt de Kahler-Gare ainsi que les localités de Kleinbettingen et Steinfort.

Ligne 832 :

  • Les courses d’autobus concernées en provenance de Steinfort circuleront après la desserte de l’arrêt de Steinfort-Schoul via la rue de Hagen vers Kleinbettingen – terminus à l’arrêt de Kleinbettingen-Kiirfecht. Ne seront pas desservis les arrêts de Kleinbettingen-Am Duerf, Kleinbettingen–Gare, Grass-rue de Kleinbettingen et Sterpenich/Arlon-Ikea.
  • Les courses d’autobus concernées en direction de Steinfort auront leur origine à l’arrêt de Kleinbettingen-Kiirfecht et circuleront via la Rue de Kleinbettingen vers Steinfort – suite itinéraire normal. Ne seront pas desservis les arrêts de Sterpenich/Arlon-Ikea, Grass-Rue de Kleinbettingen, Kleinbettingen-Gare et Kleinbettingen-Am Duerf.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

The Kleinbettingen station and the Rue de Kahler/Rue du Chemin de Fer junction will be closed to all traffic from Monday 28 August 2023 to Saturday 16 September 2023 due to road works.

The RGTR has planned the following measures on its network

Line 70U: The affected bus lines coming from Clemency will be diverted to Grass via the C.R.110C - Sterpenich junction - A6 motorway - Windhof junction - Windhof - Steinfort - following the normal route and vice versa. The villages of Kleinbettingen, Steinfort-Schoul and Gemeng will not be served.

Line 741: The affected buses will depart from/arrive at the Kleinbettingen-Kiirfecht stop. The stops Kleinbettingen-Gare and Am Duerf will not be served.

Line 831: The affected buses will depart from/arrive at the Kahler-Kiirch stop.  The stop Kahler-Gare and the villages Kleinbettingen and Steinfort are not served.

Line 832:

  • The affected bus services from Steinfort will leave the Steinfort-Schoul stop and continue via Rue de Hagen to Kleinbettingen, ending at the Kleinbettingen-Kiirfecht stop. The stops Kleinbettingen-Am Duerf, Kleinbettingen-Gare, Grass-Rue de Kleinbettingen and Sterpenich/Arlon-Ikea will not be served.
  • The affected bus services to Steinfort will depart from the Kleinbettingen-Kiirfecht stop and follow the normal route via Rue de Kleinbettingen to Steinfort. The stops Sterpenich/Arlon-Ikea, Grass-Rue de Kleinbettingen, Kleinbettingen-Gare and Kleinbettingen-Am Duerf will not be served.

We thank you for your understanding.

Publié le 26 juillet 2023