PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU

PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU

Mobilité & Environnement

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt wéinst Stroossenaarbechten de Passage à Niveau n°85 zu Klengbetten vum 30. Mee bis den 3. Juni 2023 inclus wäert zoubleiwen.

Den RGTR huet folgend Moossname fir säi Reseau virgesinn:

Vum 27. Mee bis 4. Juni inclus:

Linnen 741, 831, 832 an 833: Wéinst CFL-Ersatzbusser ass den Arrêt Klengbetten-Gare net zougänglech vu Samschdeg 27. Mee 2023 bis Sonndeg 4. Juni 2023 inklusiv. E provisoreschen Arrêt gëtt op der Klengbettener Gare ageriicht.

Vum 30. Mee bis 3. Juni inclus

Linn 70U: Déi betraffe Busser vu Kënzeg ginn zu Grass ëmgeleet iwwer den C.R.110C –  Echangeur Sterpenich – Autobunn A6 – Echangeur Wandhaff – Wandhaff –Stengefort – duerno op déi normal Streck a vice-versa. Klengbetten esou ewéi d'Arrête Stengefort-Schoul a –Gemeng ginn net ugefuer.

Linn 831: Déi betraffe Busser vu Kohler ginn zu Klengbetten ëmgeleet lénks iwwer de C.R.110D– riets C.R.110 rue de Grass (Terminus um provisoreschen Arrêt op der Héicht vun der Kräizung mat der Rue de Kahler). Déi betraffe Busser vu Klengbetten a Richtung Kohler starten um provisoreschen Arrêt an der Rue de Grass a fueren direkt riets an d‘Rue de Kahler op déi normaler Streck. Den Arrêt Kleinbettingen-Gare gëtt duerch en provisoreschen Arrêt an der Rue de Grass op der Kräizung mat der Rue de Kahler ersat. Den Arrêt Kleinbettingen-Duerf an d'Uertschaft Stengefort ginn net ugefueren.

Linn 832: Déi betraffe Busser hunn hiren Ufank/Terminus op engem provisoreschen Arrêt op der Klengbettener Gare. D'Arrête Grass-Rue de Kleinbettingen a Sterpenich/Arlon-Ikea (B) ginn net ugefuer.

Mir soen Iech Merci fir äre Versteesdemech.

***

FR

Nous vous informons qu'en raison de travaux routiers, le passage à niveau n°85 à Kleinbettingen restera fermé du 30 mai au 3 juin 2023 inclus.

Le RGTR a prévu les mesures suivantes pour son réseau :

Du 27 mai au 4 juin inclus :

Lignes 741, 831, 832, et 833 : En raison des bus de substitution des CFL, l’arrêt Kleinbettingen–Gare sera inaccessible du samedi 27 mai 2023 au dimanche 4 juin 2023 inclus. Un arrêt provisoire sera installé à la gare de Kleinbettingen.

Du 30 mai au 3 juin inclus :

Ligne 70U : Les courses d'autobus concernées en provenance de Clemency seront déviées à Grass via le C.R.110C – échangeur Sterpenich – autoroute A6 – échangeur Windhof – Windhof – Steinfort – suite itinéraire normal et vice-versa. Ne sera pas desservie la localité de Kleinbettingen ainsi que les arrêts de Steinfort-Schoul et –Gemeng.

Ligne 831 : Les courses d'autobus concernées en provenance de Kahler seront déviées à Kleinbettingen à gauche via le C.R.110D – à droite C.R.110 rue de Grass (terminus à l'arrêt provisoire à la hauteur de l’intersection avec la rue Kahler). Les courses d'autobus concernées au départ de Kleinbettingen en direction de Kahler auront leur origine à l'arrêt provisoire dans la rue Grass et circuleront directement à droite rue de Kahler suite itinéraire normal. L'arrêt de Kleinbettingen-Gare est remplacé par un arrêt provisoire dans la rue Grass à hauteur de l’intersection avec la rue Kahler. Ne seront pas desservis l’arrêt de Kleinbettingen–Duerf ainsi que la localité de Steinfort.

Ligne 832 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à un arrêt provisoire à la gare de Kleinbettingen. Ne seront pas desservis les arrêts de Grass-rue de Kleinbettingen et Sterpenich/Arlon-Ikea (B).

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

We would like to inform you that the level crossing 85 in Kleinbettingen will be closed from 30 May to 3 June 2023 due to road works.

The RGTR has planned the following measures for its network:

From 27 May to 4 June inclusive:

Lines 741, 831, 832 and 833: Due to the CFL replacement buses, the stop Kleinbettingen-Gare will be inaccessible from Saturday 27 May 2023 to Sunday 4 June 2023 inclusive. A temporary stop will be set up at Kleinbettingen station.

From 30 May to 3 June inclusive:

Line 70U: the affected bus lines from Clemency to Grass will be diverted via the C.R.110C - Sterpenich junction - A6 motorway - Windhof junction - Windhof - Steinfort - following the normal route and vice versa. Kleinbettingen village as well as Steinfort-Schoul and Gemeng stops will not be served.

Route 831: Affected bus routes from Kahler will be diverted to Kleinbettingen left via C.R.110D - right via C.R.110 rue de Grass (ending at the temporary stop at the intersection with rue Kahler). The affected bus lines from Kleinbettingen to Kahler will depart from the temporary stop on rue Grass and continue on their normal route directly to the right on rue de Kahler. The Kleinbettingen bus stop will be replaced by a temporary bus stop on  therue Grass at the junction with rue de Kahler. The Kleinbettingen-Duerf stop and the locality of Steinfort will not be served.

Route 832: The affected bus routes will start and end at a temporary stop at Kleinbettingen station. The Grass – rue de Kleinbettingen and Sterpenich/Arlon-Ikea (B) stops will not be served.

Thank you for your understanding.

Publié le 23 mai 2023