Informatiounsversammlungen

Informatiounsversammlungen

Services aux citoyens

LU

Déi leschte Wochen hat de Stengeforter Schäfferot op vereenzelt Informatiounsversammlungen an de verschiddenen Dierfer agelueden. E sëllege Matbierger.innen haten sech esou zesumme fonnt fir iwwert déi neiste Projeten an Entwécklungen um lafende gehalen ze ginn. Dëst war och déi perfekte Geleeënheet fir eis Matbierger.innen op gezielten a vereenzelt Probleemer opmierksam ze maachen a fir hir Froen direkt un eise Schäfferot ze riichten. Esou sinn etlech Sujeten zur Sproch komm, verschidde Léisunge schonns am gaangen ausgeschafft ze ginn an aner Punkte wäerten an der nächster Zäit esou behandelt ginn.

***

FR

Récemment, le collège échevinal de Steinfort avait convié à des réunions d'information individuelles dans nos différents villages pour informer nos concitoyen.ne.s sur les des derniers projets et autres développements locaux. C'était aussi l'occasion pour nos habitant.e.s d'attirer l'attention sur d’éventuels problèmes ponctuels et d'adresser leurs questions directement à notre collège échevinal. Ainsi, plusieurs sujets ont été relevés, diverses solutions ont déjà été élaborées et d'autres points seront ainsi traités dans un proche avenir.

***

EN

Recently, the aldermanic college of Steinfort invited to individual information meetings in our different villages to inform our citizens about the latest projects and other local developments. This was also an opportunity for our residents to draw attention to possible problems and to address their questions directly to our aldermanic college. In this way, several issues were raised, various solutions have already been worked out and other points will be dealt with in the near future.

Publié le 13 mars 2023