GROUSS NOHALTEGKEETSCHALLENGE – Zil 6

GROUSS NOHALTEGKEETSCHALLENGE – Zil 6

Mobilité & Environnement

LU

Muer ass Weltwaasserdag! Beim Weltwaasserdag geet et dorëms drop opmierksam ze maachen, wéi wichteg des natierlech Ressource fir eist Iwwerliewen ass. Dofir war den Challenge vun e Méinde jo och schonn, am Alldag Waasser ze spueren. (Dëst ka gären e längeren Challenge ginn ????)

Mee wou ass iwwerhaapt alles Waasser dran? A wéini am Alldag verbraucht ee Waasser? Mir denken dobäi direkt un e Krunn, dee leeft. Mee an all Produit, dee mir benotzen, stécht dat sougenannte virtuellt Waasser, dat zur Hierstellung gebraucht gëtt. E Beispill: Fir ee Kilo Fleesch vum Rand gi ronn 16.000 Liter Waasser gebraucht. Dozou zielt dann d’Waasser fir d’Déier selwer awer och d’Waasser fir d’Fudder vum Déier.

Challenge: Rechent eemol no, wéi vill Waasser an de Produite stécht, déi Dir am Alldag iesst oder benotzt. Dëst funktionéiert mat Hëllef vum Waasserfoussofdrock. Dir kennt gären dëse Site benotzen oder soss um Internet no Alternative sichen: Wasserampel: Jetzt Wasserfußabdruck berechnen! (wfd.de)

Denkt drun, eng Foto op ze schécken, fir ze weisen, wéi dir déi Challenge erfëllt. Sidd roueg kreativ

***

FR

Demain, c'est la Journée mondiale de l'eau ! L'objectif de cette journée est de sensibiliser sur l'importance de cette ressource naturelle pour notre survie. Pour cela, le défi de lundi était déjà d'économiser l'eau au quotidien. (Cela peut devenir un défi plus long ????).

Mais où trouve-t-on de l'eau partout ? Et quand utilisons-nous de l'eau au quotidien ? Nous pensons immédiatement à un robinet qui coule. Mais dans chaque produit que nous utilisons, il y a ce que l'on appelle de l'eau virtuelle, nécessaire à sa fabrication. Un exemple : pour un kilo de viande de bœuf, il faut environ 16 000 litres d'eau. Cela comprend l'eau pour l'animal lui-même ainsi que l'eau pour sa nourriture.

Challenge : calculez la quantité d'eau contenue dans les produits que vous mangez ou utilisez tous les jours. Cela fonctionne à l'aide de l’empreinte de l’eau. Vous pouvez soit utiliser ce site web (en anglais), soit chercher des alternatives sur Internet : What can consumers do? – Water Footprint Network

N'oubliez pas d'envoyer votre photo à pour montrer comment vous relevez ce défi. N'hésitez pas à faire preuve de créativité.

***

EN

Tomorrow is World Water Day, which is about raising awareness of how important this natural resource is for our survival. Monday's challenge was already to save water in everyday life. (This could be a longer challenge ????).

But which products contain water? So when do we use water in everyday life? We immediately think of a running tap. But in every product we use, there is the so-called virtual water that is needed for its production. For example, around 16,000 litres of water are needed for one kilo of beef. This includes the water for the animal itself as well as the water for its food.

Challenge: Calculate how much water is in the products you eat or use every day. This works with the help of the water footprint. You can either use this website or look for alternatives on the internet: What can consumers do? – Water Footprint Network

Don't forget to send a photo to to show how you are doing the challenge. Feel free to be creative.

Publié le 21 mars 2023