MIR SICHE VERSTÄRKUNG

MIR SICHE VERSTÄRKUNG

Postes vacants

LU

Prett eng nei professionell Erausfuerderung unzehuelen?! Da mell dech bei eis! D’Stengeforter Gemeng sicht Mataarbechter.innen fir seng Equipe ze verstäerken:

 • en.eng administrativ.en Agent.in (Beamten)
 • en.eng administrativ.en Agent.in (Employé.e)
 • en.eng Schlesser.in
 • en.eng Doudegriewer.in
 • puer Kannerbegleeder.innen - Pédibus
 • puer Iwwerwaachungsagenten.inne fir d‘Kräizungen
 • en.eng Gemengebeamten.in
 • en.eng qualifizéiert.en Educateur.rice


Interesséiert? Da mell dech schnell online iwwert folgende Link: https://www.emploisteinfort.lu/

***

FR

Prêt à relever un nouveau défi professionnel !? Rejoignez-nous ! La commune de Steinfort recherche des collaborateur.rice.s pour renforcer son équipe:

 • un.e agent.e administratif.ve (fonctionnaire)
 • un.e agent.e administratif.ve (salarié.e)
 • un.e serrurrier
 • un.e fossoyeur.euse
 • plusieurs accompagnateurs.trices d'enfants - Pédibus
 • plusieurs agent.e.s de surveillance des passages piétons
 • un.e employé.e communal.e
 • un.e éducateur.trice diplômé.e

 

Intéressé.e? Postule vite via le lien suivant : https://www.emploisteinfort.lu/

***

EN

Ready for a new professional challenge!? Join us! The municipality of Steinfort is looking for employees to strengthen the team:

 • an administrative officer (civil servant)
 • an administrative officer (employee)
 • a locksmith
 • a gravedigger
 • several pedibus attendants
 • several pedestrian crossing guards
 • a municipal employee
 • a graduate educator

 

Interested? Apply now via the following link: https://www.emploisteinfort.lu/

Publié le 27 février 2023