FRAEN AM SPORT

FRAEN AM SPORT

Culture & loisirs

LU

Mir lueden Iech an un der Diskussioun ronderëm d‘Thema vun de Fraen am Sport deelzehuelen! Um Programm:

  • Projektioun vum Film „Um Ball - 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg“
  • Diskussiounsronn mat der Regisseurin, dem Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer, dem Sportsministère, dem Conseil National des Femmes du Luxembourg, Fussballspillerinnen an de Fussballtrainer vun der Nationalekipp…
  • Ausstellung „Les sportives luxembourgeoises aux Jeux Olympiques depuis 1924“

13. Mäerz 2023
18:30 Auer
Al Schmelz, Stengefort
op lëtzebuergesch

Umelle kënnt Dir Iech per Mail oder per Telefon 39 93 13-1. Sot eis Bescheed ob Dir eng Iwwersetzung op Franséisch braucht. De Film ass op lëtzebuergesch mat franséisch Ënnertitel.

***

FR

Nous vous invitons à la discussion autour du sujet « Les Femmes dans le Sport ». Au programme :

  • Projection du film « Um Ball - 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg »
  • Table ronde avec la réalisatrice, le ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, le ministère des Sports, le Conseil National des Femmes du Luxembourg, des joueuses et l’entraîneur de l’équipe nationale…
  • Exposition « Les sportives luxembourgeoises aux Jeux Olympiques depuis 1924 »

13 mars 2023
18h30
Al Schmelz, Steinfort
en luxembourgeois

Vous pouvez vous inscrire via ou par 39 93 13-1. Merci de nous indiquer si vous avez besoin d’une interprétation en français. Le film sera en luxembourgeois et sous-titré en français.

 

***

EN

We invite you to the discussion on the topic of "Women in Sport". On the programme:

  • Screening of the movie "Um Ball - 50 Joer Fraefussball zu Lëtzebuerg"
  • Round table discussion with the director of the movie, the Ministry of Equality between Women and Men, the Ministry of Sport, the National Council of Women of Luxembourg, female players and the coach of the national team...
  • Exhibition "Luxembourg women athletes at the Olympic Games since 1924"

13 March 2023
6:30 pm
Al Schmelz, Steinfort
in Luxembourgish

You can register via or 39 93 13-1. Please let us know if you need French interpretation. The film will be in Luxembourgish with French subtitles.

 

Publié le 28 février 2023