Lët’z say NO to violence against women!

Lët’z say NO to violence against women!

Administration communale

Gewalt kann sech op vill Aart a Weise manifestéieren. Et gëtt dobäi fënnef grouss Kategorien :

D’psychologesch Gewalt besteet doran engem Angscht ze maachen, een ze bedroen, ze manipuléieren an z’isoléieren. Emotional Gewalt huet eng gewëssen Ähnlechkeet, mee hei geet et haaptsächlech drëm eng Persoun sou fäerdeg ze maachen datt si iwwerhaapt kee Selbstwäertgefill méi huet. Déi ekonomesch Gewalt versicht eng Persoun komplett finanziell ofhängeg ze maachen an deem hier all finanziell Ressourcen an d’Méiglechkeet sech déi ze beschafe verweigert ginn.  Physesch Gewalt ass déi déi am einfachsten z’erkennen ass an déi un déi déi meescht vun eis als éischt denken. An dës Kategorie fält all Form vu physescher Aggressioun géint engem säi Kierper. Sexuell Gewalt besteet doran eng Persoun ze forcéieren u sexuellen Handlungen Deel ze huelen ouni der hier Awëllegung.

Hei zu Stengefort toleréiere mir keng Aart vu Gewalt! Mat der oranger Faarf protestéieren och eis Kommissiounsmembere géint all Forme vu Gewalt!

Weider Informatioune fannt Dir op : https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

___

La violence peut se manifester de différentes manières. On compte cinq grandes catégories : La violence psychologique consiste à faire peur, à menacer, manipuler et isoler sa victime. La violence émotionnelle lui ressemble, mais se caractérise par l’humiliation systématique jusqu’à ce que la victime n’ait plus aucune estime de soi. La violence économique cherche à rendre un personne financièrement dépendante et vulnérable en lui refusant tout accès à des ressources financières. La violence physique est la plus facile à détecter et celle à laquelle la majorité entre nous pense en premier. Dans cette catégorie on compte toute forme d’agression physique contre le corps d’une personne. La violence sexuelle consiste à forcer une personne à des actes sexuels sans son consentement.

Ici à Steinfort nous ne tolérons aucun genre de violence. En portant de l’orange, les membres de nos commissions se manifestent également contre toute forme de violence !

Vous trouverez plus d’informations sous https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

___

Violence can manifest itself in different ways. There are five main categories: Emotional abuse involves scaring, threatening, manipulating and isolating the victim. Emotional abuse is similar, but is characterised by systematic humiliation until the victim has no self-esteem. Economic abuse seeks to make a person financially dependent and vulnerable by denying them access to financial resources. Physical abuse is the easiest to detect and the one most of us think of first. This category includes any form of physical assault on a person's body. Sexual violence is forcing a person to perform sexual acts without their consent.

Here in Steinfort we do not tolerate any kind of violence. By wearing orange, the members of our committees are also protesting against all forms of violence!

You can find more information here: https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

Publié le 29 novembre 2022