UPDATE - PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU - Buslinnen 70U, 741, 742, 831, 832 & 833

UPDATE - PERTURBATIOUNEN UM RGTR RESEAU - Buslinnen 70U, 741, 742, 831, 832 & 833

Mobilité & Environnement

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt wéinst Stroossenaarbechten d’Gare zu Klengbetten an der Kräizung Rue de Kahler / Rue du Chemin de Fer vun Méindes, den 28. August 2023 bis Samschdes, de 16. September 2023 inclus zou wäerte bleiwen

Den RGTR huet folgend Moossname fir säi Reseau virgesinn:

Linn 70U: Déi betraffe Busser vu Kënzeg ginn zu Grass ëmgeleet iwwer de C.R.110C – Echangeur Sterpenich – Autobunn A6 – Echangeur Wandhaff – Wandhaff –Stengefort – duerno op déi normal Streck a vice-versa. Klengbetten esou ewéi d'Arrête Stengefort-Schoul a –Gemeng ginn net ugefuer.

741 (an den 742 ab dem 10. September 2023): Déi betraffe Busser hunn hiren Ufank/Terminus um provisoreschen Arrêt an der Rue de Sterpenich N°1. D'Arrête Kleinbettingen-Gare a –Am Duerf ginn net ugefuer.

Linn 831: Déi betraffe Busser hunn hiren Ufank/Terminus um provisoreschen Arrêt op der Kräizung Rue des Champs a Rue du Chemin de Fer (deen den Arrêt Kleinbettingen-Gare routière ersetzt). Den Arrêt Kleinbettingen-Am Duerf an d'Lokalitéit vu Stengefort ginn net ugefuer.

Linn 832: Déi betraffe Busser vu Stengefort fueren op Klengbetten iwwert d’Rue de Sterpenich –provisoreschen Arrêt – Richtung Sterpenich – Rue de Grass –ZARO – Rue de Klengbettingen – dann de normale Wee a vice-versa. Den Arrêt Kleinbettingen-Gare gëtt net ugefuer.

Linn 833:

  • D’Busser a Richtung Stengefort starten um provisoreschen Arrêt an der Rue de Sterpenich N° 1 (cf Plang) a fueren iwwer d'Rue de la Montagne - Rue Foulert – lénks an d’Rue de Steinfort - dann de normale Wee. D'Arrête Kleinbettingen-Am Duerf a –Gare ginn net ugefuer.
  • D'Busser vu Stengefort hunn hiren Terminus um provisoreschen Arrêt an der Rue de Sterpenich N° 1 (cf Plang). Den Arrêt Kleinbettingen-Gare gëtt net ugefuer.

Mir soen Iech Merci fir äre Versteesdemech.

***

FR

Nous vous informons qu'en raison de travaux routiers, la gare de Kleinbettingen ainsi que le croisement rue de Kahler/rue du Chemin de Fer seront barrés à toute circulation du lundi 28 août 2023 au samedi 16 septembre 2023 inclus

Le RGTR a prévu les mesures suivantes pour son réseau :

Ligne 70U : Les courses d'autobus concernées en provenance de Clemency seront déviées à Grass via le C.R.110C – échangeur Sterpenich – autoroute A.6 – échangeur Windhof – Windhof – Steinfort – suite itinéraire normal et vice-versa. Ne sera pas desservie la localité de Kleinbettingen ainsi que les arrêts de Steinfort-Schoul et –Gemeng.

Ligne 741 (et 742 à partir du 10 septembre 2023) : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt provisoire dans la Rue de Sterpenich N°1. Ne seront pas desservis les arrêts de Kleinbettingen-Gare et –Am Duerf.

Ligne 831 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt provisoire au croisement Rue des Champs et Rue du Chemin de Fer. Ne sera pas desservi l’arrêt Kleinbettingen-Am Duerf ainsi que la localité de Steinfort.

Ligne 832 : Les bus concernés au départ de Steinfort circuleront à Kleinbettingen via Rue de Sterpenich - arrêt provisoire - vers Sterpenich - Rue de Grass - ZARO - Rue de Klengbettingen - suite itinéraire normal et vice-versa. Ne sera pas desservi l’arrêt de Kleinbettingen-Gare.

833:

  • Les courses d’autobus en direction de Steinfort auront leur origine à l’arrêt provisoire dans la rue de Sterpenich N° 1 (cf plan) et circuleront via la rue de la Montagne – rue Foulert – à gauche rue de Steinfort – suite itinéraire normal. Ne seront pas desservis les arrêts de Kleinbettingen-Am Duerf et –Gare.
  • Les courses d’autobus en provenance de Steinfort auront leur terminus à l’arrêt provisoire dans la rue de Sterpenich N° 1 (cf plan). Ne sera pas desservi l’arrêt de Kleinbettingen-Gare.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

The Kleinbettingen station and the Rue de Kahler/Rue du Chemin de Fer junction will be closed to all traffic from Monday 28 August 2023 to Saturday 16 September 2023 due to road works

The RGTR has planned the following measures on its network:

Line 70U : The affected bus lines coming from Clemency will be diverted to Grass via the C.R.110C - Sterpenich junction - A6 motorway - Windhof junction - Windhof - Steinfort - following the normal route and vice versa. The villages of Kleinbettingen, Steinfort-Schoul and Gemeng will not be served.

Line 741 (and 742 from 10 September 2023) : The bus routes concerned will have their origin/terminus at the temporary stop in Rue de Sterpenich N°1. The stops Kleinbettingen-Gare and Am Duerf will not be served.

Line 831 : The affected buses will have their origin/terminus at the temporary stop at the intersection Rue des Champs and Rue du Chemin de Fer. The stop Kleinbettingen-Am Duerf and the village of Steinfort are not served.

Line 832 : The affected buses from Steinfort will go to Kleinbettingen via Rue de Sterpenich - temporary stop - to Sterpenich - Rue de Grass - ZARO - Rue de Klengbettingen - following the normal route and vice versa. The stop Kleinbettingen-Gare will not be served.

Line 833 :

  • Buses to Steinfort will leave from the temporary stop at Rue de Sterpenich n°1 (see map) and follow the normal route via Rue de la Montagne - Rue Foulert - left onto Rue de Steinfort. The stops Kleinbettingen-Am Duerf and Gare will not be served.
  • Buses from Steinfort will terminate at the temporary stop at 1 rue de Sterpenich (see map). The Kleinbettingen-Gare stop will not be served.

We thank you for your understanding.

Publié le 23 août 2023