INTERNATIONALEN DAG VUN DER MËNSCHLECHER SOLIDARITÉIT

INTERNATIONALEN DAG VUN DER MËNSCHLECHER SOLIDARITÉIT

Services aux citoyens

Den Internationalen Dag vun der mënschlecher Solidaritéit feiert an encouragéiert d’Solidaritéit tëschent de Mënschen op der ganzer Welt. D’Solidaritéit ass e wichtegen Aspekt fir eis Gesellschaft, eis Communautéiten an d’gutt Zesummeliewen.

E Solidaritéitsakt ka vill Formen unhuelen a muss net onbedéngt Sue kaschten. Et kann een och seng Zäit oder säin Ouer deelen. Solidaritéit bedeit awer och net méi ze huele wéi ee brauch an deenen aneren och eppes ze loossen…

An der Stengeforter Gemeng gëtt et vill Leit déi sech reegelméisseg immens solidaresch weisen, ob mat Awunner.innen déi scho méi laang hei sinn oder déi nei ukommen. Mir ënnerstëtze solidaresch Biergerinitiativen, also deelt gären Är Iddie mat eis!

***

FR

La Journée internationale de la solidarité humaine célèbre et encourage la solidarité entre les gens dans le monde entier. La solidarité est un aspect crucial de notre société, de nos communautés et du bon vive-ensemble. Un acte de solidarité peut prendre beaucoup de formes et ne doit pas nécessairement coûter de l’argent. On peut aussi partager son temps ou son écoute. Solidarité veut aussi dire ne pas prendre plus que ce qu’on a besoin et laisser assez aux autres…

Dans la commune de Steinfort beaucoup de gens se montrent régulièrement solidaires, que ce soit avec des ancien.nes ou des nouveaux/nouvelles concitoyen.nes. Nous encourageons les initiatives de solidarité citoyenne donc n’hésitez pas à nous partager vos idées !

***

EN

The International Human Solidarity Day celebrates and promotes solidarity between people around the world. Solidarity is a crucial aspect of our society, our communities and of living together. An act of solidarity can take many forms and does not have to cost money. It can also mean sharing your time or listening. Solidarity also means not taking more than you need and leaving enough for others...

In the municipality of Steinfort, many people regularly show solidarity, both with old and new citizens. We encourage initiatives of citizen solidarity, so don't hesitate to share your ideas with us!

***

Info: https://www.un.org/fr/observances/human-solidarity-day

 

Publié le 20 décembre 2022