KLIMAPAKT-Zertifizéierung Stengefort 2/4

KLIMAPAKT-Zertifizéierung Stengefort 2/4

Mobilité & Environnement

D'Gemeng Stengefort gouf am Kader vum Klimapakt fir hier Energie- a Klimapolitik zertifiéiert!

Eis Gemeng huet vill Engagement gewisen, fir den Audit erfollegräich ze bestoen, a mir hunn mat 54% eng Zertifizéierung vun der Kategorie 2 am Klimapakt-Programm erhalen. Mir si stolz drop, dëst Resultat erreecht ze hunn.

Besonnesch ervirzehiewe sinn eis Leeschtungen an de Beräicher "Kommunal Gebaier" a "Mobilitéit", an deene mir 58% bzw. 56% vun de Punkten aus dem Moossnamekatalog erreecht hunn. Dat weist, dass eist Engagement am Kader vum Klimapakt Friichten dréit.

___

La Commune de Steinfort certifiée dans le cadre du Pacte Climat pour sa politique climatique et énergétique!

Notre commune a fait preuve d'un très grand engagement pour réussir son audit qui a confirmé, avec 54 %, une certification de catégorie 2 dans le programme du Pacte Climat. Nous sommes fiers d'avoir atteint ce résultat.

Nos performances en matière de « bâtiments communaux » et « mobilité », domaines pour lesquelles nous avons obtenu 58 % respectivement 56 % des points du catalogue des mesures, sont particulièrement remarquables. Cela montre que notre engagement dans le Pacte Climat porte ses fruits.

___

The Municipality of Steinfort was certified for its energy and climate policy within the framework of the “Pacte Climat”!

Our municipality has shown a lot of commitment to successfully pass the audit and with 54% we have received a category 2 certification in the program of the “Pacte Climat”. We are proud to have achieved this result.

Especially, our performance in the areas of "municipal buildings" and "mobility", where we achieved 58%, respectively 56%, of the points in the measures catalogue, is noteworthy. This shows that our commitment to the “Pacte Climat” is bearing fruit.

 

Publié le 25 octobre 2022