APPEL AUX ARTISTES FIR D’SAISON 2025 AN DER VILLA COLLART

APPEL AUX ARTISTES FIR D’SAISON 2025 AN DER VILLA COLLART

Services aux citoyens

LU

D'Gemeng Stengefort sicht no kënschtlereschen Talenter fir an der Konschtgalerie "Villa CollART" zu Stengefort auszestellen. Dës Galerie bitt en eenzegaartege Kader mat engem ugrenzende Park, dee fir Kreativitéit fërdert.

Mir invitéiere Kënschtler, Kënschtlerkollektiven, Associatiounen aus der visueller Konscht an aus dem Konschthandwierk hir Dossiere fir d'Programmatioun vun den Ausstellungen 2025 eranzereechen. Ateliervirschléi fir Schoule sinn och wëllkomm.

Sämtlech Detailer, Datumen a weider Informatioune sinn online verfügbar ënner https://www.steinfort.lu/culture-et-loisirs/art/galerie-villa-collart

***

FR

La Commune de Steinfort est à la recherche de talents artistiques pour exposer à la galerie d’art « Villa CollART », située en plein centre de Steinfort. Cette galerie offre un cadre unique avec un parc adjacent, propice à la créativité.

Nous invitons les artistes, collectifs d’artistes et associations en arts visuels et métiers d’art à soumettre leur dossier pour la programmation des expositions de 2025. Les propositions de workshops pour les écoles sont également les bienvenues.

Toutes les modalités, dates et informations sur les candidatures sont disponibles en ligne sous https://www.steinfort.lu/culture-et-loisirs/art/galerie-villa-collart

***

EN

The Steinfort municipality is looking for artistic talent to exhibit at the "Villa CollART" art gallery, located right in the centre of Steinfort. This gallery offers a unique setting with an adjacent park, conducive to creativity.

We invite artists, artists' collectives and visual arts and crafts associations to submit their applications for the 2025 exhibition programme. We also welcome proposals for workshops for schools.

All the details, dates and information on how to apply are available online at https://www.steinfort.lu/culture-et-loisirs/art/galerie-villa-collart

Publié le 11 juin 2024