CHANTIER – RUE DE KOERICH – RUE DES CARRIERES ZU STENGEFORT

CHANTIER – RUE DE KOERICH – RUE DES CARRIERES ZU STENGEFORT

Chantiers

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen datt et am Kader vum Reamenagement vun der Cité Herrenfeld zu Stengefort ob Héischt vun der Rue de Koerich an der Rue des Carrières folgend Stroossenaarbechte gemaach ginn:

  • Vum 12. bis de 24. Oktober 2023 gëtt de Chantier an der Rue de Koerich op der Héischt vun den Haiser N°20-22 duerch rout Luuchte regléiert.
  • Vum 16. bis de 27. Oktober 2023 ass d’Rue des Carrières tëschent der Rue de Koerich an der Rue du Cimetière fir all Trafic gespaart.

Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

***

FR

Nous tenons à vous informer que dans le cadre du réaménagement de la Cité Herrenfeld à Steinfort les travaux suivants sont prévus à hauteur de la Rue de Koerich et de la Rue des Carrières :

  • Du 12 au 24 octobre 2023 : la circulation sera réglée par des feux rouges Rue de Koerich à la hauteur des maisons N°20-22.
  • Du 16 au 27 octobre 2023 : la Rue des Carrières sera barrée à toute circulation entre la Rue de Koerich et la Rue du Cimetière.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

We would like to inform you that as part of the refurbishment of the Cité Herrenfeld in Steinfort, the following works are planned at Rue de Koerich and Rue des Carrières:

  • From 12 to 24 October 2023: traffic will be controlled by traffic lights in Rue de Koerich at houses 20-22.
  • From 16 to 27 October 2023: the Rue des Carrières will be closed to all traffic between the Rue de Koerich and the Rue du Cimetière.

Thank you for your understanding.

Publié le 09 octobre 2023