CHANTIER – ROUTE D’ARLON ZU STENGEFORT

CHANTIER – ROUTE D’ARLON ZU STENGEFORT

Chantiers

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen datt et wéinst dem Fäerdegstelle vum Foussgängerwee op der Héischt vun dem Haus N°8 an der Route d’Arlon, dës Strooss tëschent de Kräizunge mat der Rue Collart a mat der Rue de Kleinbettingen vum 11. bis den 13. Oktober 2023 tëschent 9:00 a 16:00 Auer gespaart ass. D’Deviatioun geet iwwert d’Rue Collart an d’Rue de Hobscheid.

 Wat den RGTR-Reseau ugeet, fueren d'Linne 750 an 802 iwwert d’Rue Collart an d’Rue de Hobscheid. Den Arrêt Steinfort-Gemeng gëtt duerch e provisoreschen Arrêt an der Rue Collart ersat. D'Linnen 811 an 831 benotzen d’Déviatioun eier si dann hiren normale Wee aschloen a vice-versa.

Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech

***

FR

Nous tenons à vous informer que suite à la finition du passage à piétons à hauteur de la maison N°8 Route d’Arlon, cette dernière sera barrée pour toute circulation du 11 au 13 octobre 2023 entre 9h00 et 16h00 entre les croisements avec la Rue Collart et avec la Rue de Kleinbettingen. La déviation passera par la Rue Collart et la Rue de Hobscheid.

Concernant le réseau RGTR, les lignes 750 et 802 utiliseront la déviation mise en place. L’arrêt Steinfort-Gemeng sera remplacé par un arrêt provisoire Rue Collart. Les lignes 811 et 831 emprunteront la déviation avant de reprendre leur itinéraire normal et vice-versa.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

We would like to inform you that following the completion of the pedestrian crossing at house N°8 Route d'Arlon, the latter will be closed to all traffic from 11 to 13 October 2023 between 9.00 am and 4.00 pm between the crossroads with Rue Collart and Rue de Kleinbettingen. The diversions will pass via Rue Collart and Rue de Hobscheid.

On the RGTR network, busses 750 and 802 will use the diversion that has been put in place. The Steinfort-Gemeng stop will be replaced by a temporary stop in Rue Collart. Buslines 811 and 831 will use the diversion before returning to their normal route, and vice versa.

Thank you for your understanding.

Publié le 08 octobre 2023