SUMMER UM WEIER - 3. Editioun 2023

SUMMER UM WEIER - 3. Editioun 2023

Culture & loisirs

LU

Dat war et mat der 3. Editioun vum Summer um Weier… Mir wëllen Iech all villmools Merci soe fir d’Laanscht kommen an hoffen dat Dir Iech wärend de leschte 5 Weekender gutt um Weier amuséiert hutt, och wann d’Wieder leider net ëmmer matgespillt huet!

E grousse Merci geet awer och un eis Veräiner an eise Studenten déi fir de Service zoustänneg waren, un d’DJen an d’Bands déi fir déi néideg musikalesch Ambiance gesuergt hunn an déi exzellent Foodtrucks déi sech em de klengen Honger bekëmmert hunn, net ze vergiessen eis Gemengeservicer ouni déi dës summerlech Manifestatioun net méiglech wär!

Mir freeën eis elo schonns op déi 4. Editioun am Summer 2024!

***

FR

Voilà, c’en est fini avec la 3e édition du Summer um Weier... Nous vous remercions toutes et tous d'être passé.e.s et espérons que vous avez passé de bons moments à l'étang lors des 5 derniers week-ends, même si la météo n'a malheureusement pas toujours été au rendez-vous!

Un grand merci va également à nos clubs et à nos étudiant.e.s qui se sont chargé.e.s du service, aux DJ et groupes qui ont assuré l'ambiance musicale nécessaire et aux excellents food trucks qui se sont occupés des affamé.e.s, sans oublier nos services communaux sans lesquels cette manifestation estivale n’aurait pas été pas possible !

Nous attendons déjà avec impatience la 4ème édition pour l’été 2024 !

***

EN

That's it for the 3rd edition of the Summer um Weier... We'd like to thank you all for coming and hope you had a great time at the lake over the last 5 weekends, even if the weather wasn't always great!

A big thank you also goes to our clubs and students who were in charge of the service, to the DJs and bands who provided the necessary musical atmosphere, to the excellent food trucks who took care of the hungry, and not forgetting our municipal services without whom this summer event would not have been possible!

We're already looking forward to the 4th edition in the summer of 2024!

***

https://centresportif.steinfort.lu/infrastructures/sportsdag

Publié le 29 août 2023