RÉCKBÉCK - Porte ouverte

RÉCKBÉCK - Porte ouverte

Services aux citoyens

LU

De Samschden de Moien hat eise Schäfferot op d’Porte ouverte vun der Gemeng agelueden am Kader vun der Journée nationale de l’inscription 2023. Am Ganzen hunn 18 Net-Lëtzebuerger Residenten vun dëser Geleeënheet profitéiert fir sech sur Place an d’Wielerlëschte fir d’Gemengewalen anzeschreiwen. Bis de 17. Abrëll 2023 hunn eis Net Lëtzebuerger.innen nach Zäit sech unzemëllen.

Eis interesseiert Matbierger.innen haten och d’Méiglechkeet national a lokal Politikerinnen am Kader vun der „Bibliothéque vivante“ ze begéinen an mat hinnen iwwert hiren Alldag als Fra an der Politik ze poteren. Wärend dem Moie stoungen esou d’Ministeschen Taina Bofferding, Yuriko Backes an Corinne Cahen, d’Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch, Daliah Scholl, Jessie Thill an Myriam Cecchetti grad esou ewéi d‘Manon Bei-Roller - Buergermeeschtesch vun Dippech, d‘Danielle Becker-Bauer vum CNFL, eis Gemengerotsmemberin Bénédicte Janne an eis Schäffin Marianne Dublin-Felten eise Bierger.innen zur Verfügung. De Speed-Dating mat eise Mandatärinnen ware gutt besicht an d’Echangen iwwert d‘Wichtegkeet vun Fraen an der Politik opschlossräich fir déi eng ewéi fir déi aner.

Guidéiert Visitte op verschidden Sproochen vun eisen administrative Servicer hunn de Moien ofgeronnt.

E grousse Merci un all eis Matbewunner.innen déi sech Zäit geholl hunn fir sech informéieren ze kommen, un eis Politikerinnen déi sech de Froe vun eisen Awunner.inne gestallt hunn an all eise Gemengenaarbechter.innen déi un der Organisatioun vun dëser Manifestatioun bedeelegt waren.

***

FR

Notre collège échevinal avait invité samedi matin à la porte ouverte de la commune dans le cadre de la journée nationale d'inscription 2023. Au total 18 résident.e.s non luxembourgeoi.e.s ont saisi cette occasion pour s'inscrire sur les listes électorales pour les élections communales. Nos non-luxembourgeois ont encore le temps de s'inscrire jusqu'au 17 avril 2023.

Nos concitoyen.ne.s intéressé.e.s avaient l'occasion de rencontrer des élues nationales et locales dans le cadre de la « Bibliothèque vivante » et d'échanger avec elles sur leur quotidien de femmes en politique. Au cours de la matinée, les ministres Taina Bofferding, Yuriko Backes et Corinne Cahen, les députées Françoise Hetto-Gaasch, Daliah Scholl, Jessie Thill et Myriam Cecchetti, ainsi que Manon Bei-Roller - bourgmestre de Dippach, Danielle Becker-Bauer du CNFL, notre conseillère municipale Bénédicte Janne et notre échevine Marianne Dublin-Felten étaient à la disposition de nos habitant.e.s. Les séances de speed-dating avec nos représentantes politique ont été bien suivies et les discussions autour de l'importance des femmes en politique ont été instructives pour les unes comme pour les autres.

Des visites guidées en différentes langues de nos services administratifs ont été proposées au courant de la matinée.

Un grand merci à tou.te.s nos résident.e.s qui se sont pris le temps de venir s'informer, à nos politiciennes qui ont répondu aux questions de nos concitoyen.ne. et à tou.te.s nos employé.e.s municipaux.ales impliqué.e.s de près ou de loin dans l'organisation de cette manifestation.
 

***

EN

On Saturday morning, our aldermanic college invited to the open door of the municipality as part of the national registration day 2023. In total 18 non-Luxembourg residents took the opportunity to register on the electoral roll for the municipal elections. Our non-Luxembourgers still have time to register until 17 April 2023.

Our interested citizens also had the opportunity to meet national and local elected women in the framework of the "Living Library" and to exchange with them on their daily life as women in politics. During the morning, ministers Taina Bofferding, Yuriko Backes and Corinne Cahen, MPs Françoise Hetto-Gaasch, Daliah Scholl, Jessie Thill and Myriam Cecchetti, as well as Manon Bei-Roller - mayor of Dippach, Danielle Becker-Bauer from the CNFL, our local councillor Bénédicte Janne and our alderwoman Marianne Dublin-Felten, were at the disposal of our fellow citizens. The speed-dating with our representatives was well attended and the discussions on the importance of women in politics were enlightening for both.

Guided tours in different languages of our administrative services closed the morning.

A big thank you to all our residents who took the time to come and get informed, to our female politicians who answered the questions of our fellow citizens and to all our municipal employees involved in the organisation of this event.

Publié le 20 mars 2023