GROUSS NOHALTEGKEETSCHALLENGE – Zil 15

GROUSS NOHALTEGKEETSCHALLENGE – Zil 15

Mobilité & Environnement

LU

Muer ass den internationale Glécksdag, en Dag fir eis op all dat ze besënne wat eis glécklech mécht. Heiansdo ass d’Gléck vill méi no wéi mir mengen, virun Allem wa mir d’Chance hunn wéi hei zu Stengefort sou no bei der Natur ze liewen! Vu Natur ëmginn ze sinn ass nämlech e wichtegen Happiness-Faktor! Iwwermuer ass och den internationalen Dag vun de Bëscher, dat heescht mir encouragéieren Iech duebel muer Zäit an der Natur ze verbréngen.

D’Robin Wall Kimmerer, eng indigeene amerikanesch Ekologistin, seet datt e grousse Problem ass datt “modern” Leit sech als separat vun der Natur gesinn, mee dat ass net wouer! Mir sinn en Deel vun der Natur an d’Natur ass en Deel vun eis. An et ass dat Gefill en Deel vun eppes gréisserem ze sinn an eng Verbonnenheet mat der Natur ze hunn, déi zu eisem Glécklechsinn bäidréit.

Dofir ass d’Challenge vu muer: Gitt eraus an d’Natur a probéiert Iech wéi en Deel vum Ganzen ze fillen. Muer braucht Dir och keng Foto eranzeschécken, well dës Challenge funktionéiert am Beschten ouni Handy!

***

FR

Demain est la journée internationale du bonheur, une journée pour se concentrer sur ce qui nous apporte du bonheur. Parfois le bonheur est beaucoup plus proche qu’on ne le croit, surtout si on a la chance comme ici à Steinfort de vivre si proche de la nature. Être entouré.e de nature est un important facteur de bonheur. Après-demain aura lieu la journée internationale des forêts, donc nous vous encourageons doublement à passer du temps dans la nature. 

Robin Wall Kimmerer, une écologiste américaine indigène dit qu’un grand problème est que les gens « modernes » se voient comme séparés de la nature, mais cela n’est pas correcte ! Nous faisons partie de la nature tout comme la nature fait partie de nous. Et c’est justement ce sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand et notre connexion avec la nature qui contribuent à notre bonheur.

Le challenge de demain consiste à passer du temps dans la nature et de vous sentir comme faisant partie d’un tout. Demain, vous n’aurez pas besoin de nous envoyer de photo parce que ce challenge fonctionne mieux sans téléphone portable !

***

EN

Tomorrow is International Happiness Day, a day to focus on what makes us happy. Sometimes happiness is much closer than we think, especially if you are lucky enough to live so close to nature, as we do here in Steinfort. Being surrounded by nature is an important happiness factor. The day after tomorrow is International Forest Day, so we encourage you to spend some time in nature. 

Robin Wall Kimmerer, a native American ecologist says that a big problem is that "modern" people see themselves as separate from nature, but this is not true! We are part of nature just as nature is part of us. And it is precisely this feeling of being a part of something bigger and our connection to nature that contributes to our happiness.

Tomorrow's challenge is to spend time in nature and feel part of the whole. Tomorrow you won't need to send us a photo because this challenge works better without a phone.

Publié le 19 mars 2023