AARBECHTEN – Fousswee bei der Maison Relais zu Stengefort

AARBECHTEN – Fousswee bei der Maison Relais zu Stengefort

Chantiers

LU

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt de Fousswee deen d'Rue de Hagen mat der Maison Relais an dem Sportzenter Stengefort verbënnt, vum 1. bis den 14. Abrëll 2023 wéint Aarbechte muss gespaart ginn.

Mir bieden Iech entweder de Wee laanscht de Weier zu Stengefort (Accès op Héicht vum Haus N° 23, rue de Hagen), oder de Wee hannert der Maison Relais (Accès op Héicht vun der Spillplaz, 11, rue de Kleinbettingen) ze notzen.

Mir soen Iech Merci fir Äre Versteesdemech.

***

FR

Nous vous informons que suite à des travaux, le chemin piéton entre la rue de Hagen et la Maison Relais / Centre sportif Steinfort ne sera pas accessible en date du 1er au14 avril 2023.

Nous vous prions d'utiliser le chemin près de l'étang de Steinfort (accès à hauteur de la maison n° 23 rue de Hagen) ou bien le chemin derrière la Maison Relais (accès à hauteur de l'aire de jeux, 11, rue de Kleinbettingen).

Nous vous remercions pour votre compréhension.

***

EN

We would like to inform you that due to construction works, the footpath between the „rue de Hagen“ and the Maison Relais / sportscenter Steinfort will not be accessible from 1 to 14 April 2023.

Please use the path near the Steinfort pond (access near the house n° 23 in the „rue de Hagen“) or the path behind the Maison Relais (access near the playground, 11, rue de Kleinbettingen).

We thank you for your understanding.

Publié le 31 mars 2023