RÉCKBLÉCK - Fête du Bénévolat

RÉCKBLÉCK - Fête du Bénévolat

Vie associative

De leschten Donneschden hat d’Gemeng Stengefort, zesumme mat der Entente des Sociétés de la Commune de Steinfort asbl, op d‘Fête du Bénévolat an d’Kesseminnen invitéiert.

Et louch eisem Schäfferot um Häerz deene sëllege Fräiwëlleger vun de Veräiner, Associatiounen, Kommissiounen, asw. aus eiser Gemeng e grousse Merci auszesprieche fir hiert Engagement. Mënschen, déi hir Zäit an hir Energie asetze fir aner Leit ze ënnerstëtzen oder hinnen ze hëllefe sinn d’Réckgrat vun eiser Gesellschaft Ouni eis Fräiwëlleger wär sou zBsp. déi ganz kulturell, sportlech a sozial Offer an eiser Gemeng schwiereg oprecht ze erhalen.

Merci datt et Iech gëtt a Merci fir déi wäertvoll Zäit déi Dir esou asetzt!

***

FR

Jeudi passé, la commune de Steinfort avait convié, ensemble avec l’Entente des sociétés, à la Fête du Bénévolat. Il tenait à cœur à notre collège échevinal de remercier les nombreux bénévoles des clubs, associations, commissions, etc. de notre commune pour leur engagement précieux. Les personnes qui investissent leur temps et leur énergie pour soutenir ou aider d'autres personnes sont la colonne vertébrale de notre société Sans nos bénévoles, il serait ainsi difficile de maintenir toute l'offre culturelle, sportive et sociale proposée par notre commune.

Merci d'être là et de donner de votre temps précieux !

***

EN

Last Thursday, the municipality of Steinfort, together with the Entente des Sociétés, invited to the Fête du Bénévolat. It was important for our municipal council to thank the many volunteers in clubs, associations, committees, etc. in our municipality for their valuable commitment. People who invest their time and energy in supporting or helping others are the backbone of our society Without our volunteers, it would be difficult to maintain all the cultural, sporting and social activities offered by our municipality.

Thank you for being there and for giving your precious time!

Publié le 19 janvier 2023