Late Night Bus

Late Night Bus

Mobilité & Environnement

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt d’Horairen vum Late Night Bus fir d’Feierdeeg Enn dës Joers adaptéiert sinn:

Nuecht vum Samschdes 24. op Sonndes 25. Dezember 2022
Do fiert keen Late Night Bus. Den ganzen RGTR Reseau esou wei och den Reseau vun der Ville de Luxembourg hunn hier lescht Faart um 20:00 Auer.

Nuecht vun Sonndes 25. op Méindes 26. Dezember 2022
Wéinst dem Züricherbal an der Luxexpo deen bis 04:00 ass, gëtt et eng Zousazfaart mat Depart um 4:05 Auer um Kierchbierg.

Nuecht vum Samschdes 31. Dezember 2022 op Sonndes den 01. Januar 2023
Do fiert den LNB wei gewinnt. Et gëtt eng Zousazfaart mat Depart um Kierchbierg um 4:05 Auer.

Nuecht vun Sonndes 1.1. op Méindes 2. Januar 23
Do fiert keen Late Night Bus

***

FR

Nous vous informons que les horaires du Late Night Bus ont été adaptés pour les fêtes de fin d'année :

Nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre 2022
Le Late Night Bus ne circulera pas. L'ensemble du réseau RGTR ainsi que celui de la Ville de Luxembourg effectuent leur dernier trajet à 20h00.

Nuit du dimanche 25 au lundi 26 décembre 2022
Comme Züricherbal à la Luxexpo ne ferme qu’à 04h00, il y a une course supplémentaire avec départ à 04h05 au Kirchberg.

Nuit du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023
Le LNB circule comme d'habitude. Il y a une course supplémentaire avec départ au Kirchberg à 4h05.

Nuit du dimanche 1.1. au lundi 2 janvier 23
Le Late Night Bus ne circulera pas.

***

EN

Please note that the Late Night Bus timetable has been adapted for the festive season:

Night of Saturday 24 to Sunday 25 December 2022
The Late Night Bus will not run. The whole RGTR network as well as the one of the City of Luxembourg will make their last trip at 8pm.

Night of Sunday 25 to Monday 26 December 2022
As the Züricherbal at Luxexpo only closes at 4am, there is an extra run with departure at 4.05 from Kirchberg.

Night from Saturday 31 December 2022 to Sunday 01 January 2023
The LNB runs as usual. There is an extra run with departure from Kirchberg at 4:05.

Night from Sunday 1.1. to Monday 2 January 23
The Late Night Bus will not run.

Publié le 20 décembre 2022