Internationalen Dag vun de Migranten

Internationalen Dag vun de Migranten

Services aux citoyens

Haut ass den internationalen Dag vun de Migranten. Den 18. Dezember 1990 hunn d’Vereenten Natiounen (UNO) déi International Konventioun fir de Schutz vun de Rechter vu Migranten an hire Familljememberen ugeholl.

Zéng Joer duerno huet d’Generalversammlung vun der UNO den Internationalen Dag vun de Migranten doraus gemaach, eng gutt Geleeënheet fir sech Gedanken iwwert d’Roll vun der Migratioun an eiser Gesellschaft ze maachen. Mënschlech Migratioun ass e soziale Phenomen deen et gëtt zënter dat et Mënschen op der Welt gëtt.

Emigratioun an Immigratioun prägen d‘lëtzebuergesch Geschicht. Tëschent 1841 a 1891 huet ongeféier en Drëttel vun der Bevëlkerung d’Land verlooss. Déi meeschte sinn a Frankräich, Brasilien, Argentinien an, am Ufank, an Transylvanien (Rumänien) ausgewandert. D’Industrialiséierung an den Opschwong vun der Stolindustrie hu vill nei Leit am 19. Joerhonnert ugezunn. Stengefort ass eng vun de Gemengen déi vill vun der auslännescher Aarbechtskraaft profitéiert hunn. Mat méi wéi 40% Leit mat auslänneschen Originnen hei zu Stengefort, si mir eng vun deene multikulturellste Gemengen am Land. Mir gesinn dës Diversitéit als eng Stäerkt a fërderen se dofir weiderhin.

***

FR

Aujourd’hui est la Journée internationale des migrants. Le 18 décembre 1990, les Nations Unies ont adopté la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille. Dix ans plus tard, l’Assemblée générale en a fait la Journée internationale des migrants, occasion de prendre conscience du rôle que la migration continue de jouer dans notre société. La migration humaine est un phénomène social qui existe depuis que les êtres humains sont sur terre.

Le Luxembourg a une importante histoire d’émigration et d’immigration. Entre 1841 et 1891 environ un tiers de la population luxembourgeoise a quitté le pays. Beaucoup sont parti.e.s en France, au Brésil, en Argentine, aux Etats-Unis et plus tôt en Transylvanie (Roumanie). L’industrialisation au Luxembourg et l’essor de la sidérurgie a commencé à attirer des immigrants au 19e siècle. Steinfort fait partie des communes au Grand-Duché qui ont beaucoup bénéficié de la main d’œuvre étrangère. Avec plus de 40% de la population ayant une origine étrangère, notre commune est parmi les plus multiculturelles. Ici à Steinfort, nous apprécions cette diversité et continuons à la promouvoir !

***

EN

Today is International Migrants Day. On 18 December 1990, the United Nations adopted the International Convention on the Protection of the Rights of All Workers and Members of Their Families. Ten years later, the General Assembly designated it as International Migrants Day, an opportunity to acknowledge the role that migration continues to play in our society. Human migration is a social phenomenon that has existed for as long as human beings have been on earth.

Luxembourg has an important history of emigration and immigration. Between 1841 and 1891 about one third of the Luxembourg population left the country. Many went to France, Brazil, Argentina, the United States and earlier to Transylvania (Romania). The industrialisation in Luxembourg and the development of the steel industry started to attract immigrants in the 19th century. Steinfort is one of the municipalities in the Grand Duchy that have benefited greatly from foreign labour. With more than 40% of the population having a foreign origin, our municipality is among the most multicultural. Here in Steinfort, we appreciate this diversity and continue to promote it!

***

https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/population/emigration-immigration.html

Publié le 15 décembre 2022