KLIMAPAKT-Zertifizéierung Stengefort 4/4

KLIMAPAKT-Zertifizéierung Stengefort 4/4

Mobilité & Environnement

Eise zukünftege Projet: En Netz u Vëlosweeër a Verkéiersberouegung

Zur Zäit préiwe mir, wat mir am Beräich vun der Mobilitéit verbessere kennen. Ënner anerem wëlle mir eist Netz u Vëlosweeër ausbauen, fir d'Verbindungen tëscht den Dierfer ze garantéieren.

No eisem participative Biergerforum am September si mir amgaangen, déi genannte Méiglechkeete vun eise Bierger zur Verkéiersberouegung op hier Ëmsetzungsméiglechkeeten ze iwwerpréiwen an dës dann och Schrëtt fir Schrëtt ëmzesetzen.

Klimaschutz geet eis all eppes un. Wann och Dir Iech fir d'Klima asetze wëllt, luede mir Iech an, Iech iwwer de Klimapakt ze informéieren.

___

Notre futur projet : Un réseau de pistes cyclables et modération du trafic

Actuellement, nous analysons ce que nous pouvons améliorer en matière de mobilité. Nous voulons, entre autres, développer davantage notre réseau de pistes cyclables afin de garantir les liaisons entre les villages.

Suite à notre forum participatif des citoyen.ne.s de septembre, nous sommes en train d'examiner les différentes possibilités de modération du trafic suggérées par nos habitant.e.s afin de les mettre en œuvre au fur et à mesure.

La protection du climat nous concerne toutes et tous. Si vous aussi, vous voulez vous engager pour le climat, nous vous invitons à vous informer sur le Pacte Climat.

___

Our future project: A bicycle network and traffic calming

We are currently looking at what we can do to improve mobility. Among other things, we want to expand our bike network to ensure connections between the villages.

Following our participative citizens' forum in September, we are in the process of reviewing the possibilities mentioned by our residents for traffic calming and then implementing them step by step.

Climate protection concerns us all. If you too want to take action for the climate, we invite you to find out more about the “Pacte Climat”.

___

www.pacteclimat.lu

Publié le 27 octobre 2022