NEIEN ELEKTRESCHEN SCHOULBUS

NEIEN ELEKTRESCHEN SCHOULBUS

Mobilité & Environnement

Haut de Moie war déi éischte Faart vum neien elektresche Schoulbus vun der Stengeforter Gemeng.

D‘Uschafe vun dësem neie Gefier ass ee weidere Schrëtt an eisem laangjäregen Engagement fir eng méi nohalteg Zukunft. De Bus vun DEMY Schandeler ass % elektresch, mëscht kee Kaméidi an ass natierlech och sécher op eise Stroossen ënnerwee.

A well eng ekologesch an nohalteg Mobilitéit um Niveau vum Schoultransport eisem Schäfferot um Häerz léit, wäert dës Busflotte nach mat hybrid Busser am Fréijoer ergänzt ginn.

___

Ce matin avait lieu le tout premier tour du nouveau bus scolaire électrique de la commune de Steinfort. L’acquisition de ce véhicule représente une étape supplémentaire dans notre engagement à long terme en faveur d’un avenir plus durable. Le bus est % électrique, ne fait pas de bruit et roulera en toute sécurité sur nos routes.

Comme la mobilité écologique et durable dans le transport scolaire tient à cœur de notre collège échevinal, cette flotte de bus sera encore complétée au printemps par des bus hybrides.

Publié le 25 septembre 2022