D’Gemeng Stengefort kritt e neit Gesiicht

D’Gemeng Stengefort kritt e neit Gesiicht

Administration communale

Mir sinn houfreg Iech déi nei visuell Identitéit vun der Gemeng Stengefort ze presentéieren.

Eng nei grafesch Definitioun z’erstellen déi d’Identitéit an d‘Valeure vun eiser Gemeng erëmgëtt an d’Diere fir eng zäitgeméiss an effikass Gemengekommunikatioun opzemaachen – dat war e wichtegen Defi deen de Schäfferot sech 2022 ginn huet.

Dëse visuelle Wiessel geet Hand an Hand mat der Entwécklung déi eis Gemeng, hier Administratioun an hier Bevëlkerung erlieft an orientéiert sech u Valeuren déi ëmmer méi wichteg ginn: Dynamismus, Integratioun/Oppenheet a Nohaltegkeet.

Esou ass déi nei Identitéit net nëmmen e Bild vun der Géigewaart, mee steet fir en Zukunftsbild – Eng Visioun, eng Moderniséierung vun der Gemeng, déi mir zesumme mat eise Bierger an eise Mataarbechter virundreiwen.

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle identité visuelle de la Commune de Steinfort.

Créer une nouvelle définition graphique qui reflète l‘identité et les valeurs de notre commune et qui ouvre la porte vers une communication communale moderne et efficace, tel était le défi majeur que s‘est lancé le conseil communal
en 2022.

Ce changement visuel va de pair avec le développement que connaît notre commune, son administration et sa population, et s‘oriente vers des valeurs qui deviennent de plus en plus importantes : dynamisme, intégration / ouverture et durabilité.

Ainsi, la nouvelle identité ne reflète non seulement le présent, mais projette également une image de l’avenir – une vision, une modernisation de la commune que nous voulons construire progressivement et ensemble avec nos citoyens et nos collaborateurs.

De Schäfferot / Le Collège échevinal

Sammy Wagner
Buergermeeschter / Bourgmestre

Andy Gilberts
Schäffen / Échevin

Marianne Dublin-Felten
Schäffin / Échevinne

Publié le 20 juin 2022