WEIDERBILDUNG – URGENCES EN PISCINES

WEIDERBILDUNG – URGENCES EN PISCINES

Administration communale

Fir am Eeschtfall eng séier a professionnell Hëllef ze garantéieren, hate mir eng Weiderbildung fir d’Personal aus der Schwämm.

Egal, op Schwammmeeschter-, Keess- oder Botzpersonal, am Noutfall zielt all Hëllef an all Handgrëff muss sëtzen.

No enger Opfrëschung vun den theoretesche Kenntnisser, sin Nomëttes verschidden Szenarien praktesch duerchgespillt gin. Merci dem „DeWidong“ fir dës formidabel Weiderbildung!

___

Afin de garantir une assistance rapide et professionnelle en cas d'urgence, notre personnel de la piscine a suivi récemment une formation complémentaire. Qu'il s'agisse du/de la moniteur.ice de natation, d'un.e caissier.ère ou du personnel de nettoyage, en cas d'urgence, chaque aide compte et chaque prise en main doit être parfaite.

Après un rappel des connaissances théoriques en matinée, différents scénarios ont été mis en pratique dans l'après-midi. Merci à DeWidong pour cette formation adéquate !

___

In order to guarantee a quick and professional assistance in case of emergency, our pool staff has recently undergone additional training. Whether it's a swimming instructor, a cashier or cleaning staff, in an emergency, every assistance counts and every handling must be perfect.

After a reminder of the theoretical knowledge in the morning, different scenarios were put into practice in the afternoon. Thank you to DeWidong for this appropriate training!

Publié le 30 novembre 2022