Retour au listing

Emission décembre 2017

Programm:

  • Vereedegung vum Buergermeeschter an de Schäffen
  • Beaujolais-Owend vun der Stengeforter Musek
  • Vereedegung vum Gemengerot
  • Tour de France en musique / Harmonie Klengbetten & Emilie Duval
  • Soirée gourmande Pétanque Club A Rifat
  • Schmelzkultur Concert HERZLICHTER