Enquête auprès des jeunes

Jugendëmfro zu Stengefort

Post 1
  • Wéi stells du dir d’Liewen an denger Gemeng vir?
  • Wat brauchs du fir dech wuel ze fillen?
  • A wéi kanns du selwer dozou bäidroen?

 

Et ass elo deng Chance deng Meenung ze soen an deng Iddie mat eis ze deelen!

Dofir organiséiert d’Gemeng Stengefort mat der Ënnerstëtzung vum Jugendhaus, der Jugendkommissioun a 4motion asbl. eng Jugendëmfro fir Jonker tëschent 12 a 27 Joer.

Wat kanns du maachen?

Huel bis den 23. Oktober 2021 un der Online-Ëmfro deel an notzt deng Chance eng Sortie mat denge Kolleegen/Kolleeginnen an de „Steinfort Adventure“ oder de „Kinoler" ze gewannen.

Verduebel dës Chance ze gewannen andeems du d’Instagram-Säit vun der Gemeng Stengefort abonéiers, hire Post vun der Ëmfro deels an e Kolleeg/eng Kolleegin drop taggs.

Schreif deng Iddien op d’Panneau’en, déi op verschiddene Plazen an der Gemeng opgestallt sinn.

Komm den 23. Oktober 2021 op de Jugendforum an de Centre culturel “Al Schmelz” an diskutéier iwwer d’Zukunft fir d’Jugend an der Gemeng mat. Méi Informatiounen heizou kommen no.


Enquête auprès des jeunes à Steinfort

  • Comment te représentes-tu ta vie dans ta commune ?
  • De quoi as-tu besoin pour te sentir bien ?
  • Que pourrais-tu faire pour y arriver ?

 

Saisis l’opportunité qui t’es offerte de t’exprimer et de partager tes idées !

La commune de Steinfort organise une enquête auprès des jeunes entre 12 et 27 ans avec le soutien de la Maison des Jeunes, la Commission de la jeunesse et 4motion asbl.

Que faire?

Participe à l’enquête en ligne jusqu’au 23 octobre 2021 et tente ta chance de gagner une sortie à l’« Adventure Steinfort » ou au « Kinoler » avec tes ami(e)s.

Double ta chance de gagner en t’abonnant à la page Instagram de la commune de Steinfort, en partageant le post du sondage et en y taguant un ami/une amie.

Exprime tes idées sur les panneaux installés aux différents endroits dans la commune.

Participe au forum des jeunes le 23 octobre 2021 au Centre culturel « Al Schmelz » et discute avec nous sur l’avenir de la jeunesse dans la commune. Plus d’informations te parviendront ultérieurement.