Retour au listing

Emission mars 2020

  • Ënnerschreiwe vun der Conventioun fir de Partenariat tëscht der Gemeng Stengefort an dem Ministère de l'égalité des chances betreffend Chancegläichheetspolitik
  • Kannerfuesbal am Centre Roudemer
  • Burgerparty am Jugendhaus 
  • Visite vun der Madamm Minister Carole Dieschbourg am Cycle 4.2 (2. Deel)
  • Buergbrennen zu Stengefort