Hierschtmatinée - 24/10/2021

Dim. 24 oct. 2021

Hierschtmatinée

15:00 - 17:30


Org.: Commission du 3ème âge et Commune de Steinfort

De Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Stengefort huet déi grouss Freed an Éier hire Matbierger, déi 60 a méi Joeren hunn, bei enger Kollatioun op der Hierschtmatinée vun der Drëttalterskommissioun vun der Gemeng Stengefort, e klenge Cadeau z’iwwerreechen. Dëse Cadeau soll e symbolesche Geste vun Unerkennung, Respekt an ee Merci un déi Generatioun sinn, déi derzou bäigedroen huet, datt et eis haut esou gutt geet.        
   
D’Bestellung vum Proxibus ass bei der Umeldung méiglech. No der Feier féiert dësen iech nees heem.               

Kommt laanscht a verbréngt e puer gemittlech Stonne mat eis.    

Obligatoresch Umeldung bis de 15. Oktober 2021
oder 399313-1


----------------------------------

Le Collège des Bourgmestre et échevins et le Conseil Communal de la Commune de Steinfort ont le plaisir d’offrir un cadeau aux citoyens de la Commune de Steinfort ayant 60 ans et plus. Ce cadeau, accompagné d’une collation, vous sera remis en geste de sympathie et de reconnaissance lors de la matinée organisée par la Commission du 3ème âge de la commune de Steinfort.

La commande du Proxibus est possible lors de cette inscription.Celui-ci vous ramènera à la maison après la matinée. 
                  
Venez nombreux et passez quelques heures agréables avec nous.    

Inscription obligatoire jusqu’au 15.10.2021
ou 399313-1

 

 

 


Téléchargement(s)