Foussgängerwee gespaart

Foussgängerwee gespaart

Chantiers

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, datt am Kader vum Projet vun der Mobilité douce de Foussgängerwee tëschent dem Parking Schoul an dem Parking Oswald méi breet gemaach gëtt.

An deem Kader ass de Wee ab mar Mëttwoch, 23. November bis zum Schluss vun den Aarbechte fir all Passage gespaart. Fir de Stengeforter Chrëschtmaart misst en dann rëm accessibel sinn.

Mir soen Iech Merci fir äre Versteesdemech.

___

Nous vous informons que dans le cadre de notre projet de mobilité douce, le chemin piéton entre le parking de l'école et le parking Oswald sera élargi. Ainsi, le chemin sera fermé à tout passage à partir de demain, mercredi 23 novembre, et jusqu'à la fin des travaux. Il sera à nouveau accessible, dans sa nouvelle mouture, pour le marché de Noël de Steinfort !

Nous vous remercions pour votre compréhension.

___

We inform you that as part of our soft mobility project, the footpath between the school parking and the Oswald parking will be widened. The walking path will therefore be closed to all “traffic” from tomorrow, Wednesday 23 November until the end of the works. It will be accessible again, in its new form, for the Steinfort Christmas market!

We thank you for your understanding.

Publié le 22 novembre 2022