Usprooch vum Buergermeeschter fir Nationalfeierdag