Distribution de détecteurs de fumée

Distribution de détecteurs de fumée

Culture & loisirs

Léif Matbiergerinnen,
Léif Matbierger,

D'Statistike weisen, dass zu Lëtzebuerg pro Joer zwou Persounen un enger Dampvergëftung stierwen. Eng Rei Accidenter a Schied, déi duerch e Feier entstinn, kéinten duerch d'Installatioun vun engem Dampmelder am Haus evitéiert ginn.

Fir d'Bevëlkerung ze sensibiliséieren, stellt d'Regierung all Haushalt een Dampmelder zur Verfügung, zesumme mat den néidegen Informatiounen.

Mir wëllen Iech drop opmierksam maachen, dass Dir während eisen Öffnungszäiten:
Méindes bis Freides 09h00 - 11h30 a vu 14h00 - 16h00
den Dampmelder op d'Gemeng kënnt siche kommen.

ODER

Donneschdes den 28. Juni 2018 vu 09h00 - 11h30 an 13h00 - 18h00;
Samschdes, den 30. Juni 2018 vu 09h30 - 11h30.


Dir kennt och e Rendez-vous ausserhalb vun den Öffnungszäite bei der Madame Henriette Ries (+352) 39 93 13-1 froen.

Mei infoen : www.rauchmelder.lu


Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

Les statistiques font état de deux décès par an au Grand-Duché de Luxembourg causés par l'exposition à la fumée. De nombreux incidents malheureux causés par des incendies pourraient être évités par l'équipement des habitations en détecteurs de fumée.

En vue de sensibiliser la population sur l'utilité de cet équipement, le gouvernement met gratuitement un détecteur de fumée à disposition de chaque communauté domestique, accompagné d'une notice informative.

Nous vous rappelons que vous pouvez retirer le détecteur de fumée à la commune de Steinfort pendant les heures d'ouverture:
Du lundi au vendredi  09h00 - 11h30 et 14h00 - 16h00.

OU

Jeudi, le 28 juin 2018 de 09h00 - 11h30 et 13h00 - 18h00;
Samedi, le 30 juin 2018 de 09h30 - 11h30.


Vous pouvez également prendre un rendez-vous endehors des plages d’ouverture : Madame Henriette Ries (+352) 39 93 13-1.

Plus d'informations : www.rauchmelder.lu

 

Publié le 25 juin 2018